Afdrukken

Naam, logo, filosofie, onderzoek

De naam Kineton verwijst naar de drie peilers waarop de methodiek rust. Het woord is samengesteld uit delen van drie oorspronkelijk Griekse woorden: kineoo (bewegen, in beweging komen, in beweging brengen), neuron (spier, pees, beweegkracht) en tonus (spanning, toonhoogte, tonaliteit van een kleur). Vrij vertaald: Wanneer een mens in staat is om, in verbondenheid met de concrete omgeving, zich af te stemmen op innerlijke motieven, ontstaat er ruimte voor een ontspannen en krachtige beweging.

Het logo verbeeldt de Griekse god Hermes. Hij had in de Oudheid de positie van boodschapper en bemiddelaar tussen de wereld van het Licht en de mensenwereld. Hij vormt de brug waarover een mens kan gaan, die zich wil losmaken van “het Lot” en van de afhankelijkheid van de vele Griekse goden. Binnen de filosofie van Kineton staat het beeld van Hermes voor het vermogen dat iedere mens heeft om zijn of haar bewegingen af te stemmen op waarden als vrijheid, gezondheid en geluk.

Het begrip fysiotherapie is afgeleid van de Griekse woorden fysis (geboorte, natuurlijke lichamelijke aanleg, aard) en therapeia (dienst, waardering, genezing). Er is sprake van fysiotherapie wanneer een mens, die door ziekte beperkingen ervaart in zijn bewegingen, nieuwe bewegingsmogelijkheden ontdekt. Ziekte verwijdert een mens van zijn oorsprong. Wanneer dat contact met de oorspronkelijke bestemming wordt hersteld,ontstaat er, ondanks de aanwezigheid van ziekte, opnieuw ruimte voor beweging. Vanuit dit persectief  is fysiotherapie daarom  niet het zo veel mogelijk herstellen van het “perfecte lichaam”, maar het ontdekken van de waarde van het “gebroken lichaam” als bron van beweging.

Revalideren en de daarmee verbonden fysiotherapie houden in de visie van Kineton een heroriëntatie in op de waarde die door het door ziekte veranderde – gebroken –  lichaam kan worden geleefd. Alleen dán kan de betreffende persoon zich in vrijheid – opnieuw – verbinden aan dat “gebroken” lichaam. Zonder deze vrije verbinding tussen lichaam en geest ervaart een revalidant een innerlijke leegte die optimaal functioneren belemmert.

Basaal voor het herstel is het begrip vertrouwen. Dit reikt echter verder dan een respectvolle omgang. Vertrouwen is vertrouwen van de cliënt in zijn eigen mogelijkheden binnen de bestaande beperkingen.

Kineton bregjeWetenschappelijk onderzoek

De benaderingswijze van fysiotherapie die aan de methodiek van Kineton ten grondslag ligt, berust op de integratie van het domein spiritualiteit in de fysiotherapeutische praxis, de  levende praktijk. Voor deze benaderingswijze is er begrip vanuit het KNGF. Kineton heeft behoefte om de eigen visie en methodiek wetenschappelijk te onderbouwen. De praktijk van Kineton kan heel goed worden ingepast in evidence based practice, die vooral uitgaat van resultaten en doelen.  En met behulp van de verschillende meetinstrumenten die momenteel worden ontwikkeld kunnen kwaliteit, resultaten en doelgerichtheid in beeld gebracht worden.

De verwachting is, dat met de toenemende vraag naar fysiotherapie bij complexe en chronische aandoeningen de vraag naar zingeving meer expliciet zal worden. Dan is het van belang dat de praktijk wordt ondersteund door wetenschappelijke inzichten.

In een voorstudie is gebleken dat het mogelijk moet zijn om op basis van bestaande formele wetenschappelijke kaders inzichtelijk te maken hoe, dat, ons lichaam beïnvloed wordt door zingeving, en zo de weg te banen om spiritualiteit  te integreren in de reeds bestaande KNGF-richtlijnen, in het bijzonder die op het vlak van neurologische ziektes.

Het onderzoek krijgt vorm via de stichting Filoski.